By Nha Long

pastorsWinton, CA – Hauvpaug Koomtxoog Haivneeg Lostsuas Xaa Vaajtswv Txujmoo Zoo (Lao Evangelical Church Headquarter) tau muaj ib lub rooj saab laaj rua nub tim 5, lub 7 hli taag lug nuav has txug kev xaiv tsaa cov thawj coj tshab kws yuav lug tuav teg dlej num rua ob lub xyoos tom ntej nuav.

Kev xaiv tsaa xyoo nuav yog muaj ceg Hauvpaug Koomtxoog Luj (Headquarter) hab ceg Hauvpaug Koomtxoog Txiv Tsev (Headquarter Men’s Dept).kumming

Lub rooj saab laaj xyoo nuav, muaj tshaaj le ntawm 100 tawm tug ntseeg tuaj koom. Cov kws muaj feem cuam tuaj moog xaiv tsaa tsuas yog pub 73 leeg xwb. Cov ntseeg kws tuaj koom lub rooj saab laaj kev xaiv tsaa xyoo nuav puav leej yog cov kws tuav dlej num nyob rua local church hab cov representative kws raug xaa tuaj ntawm tej pawg ntseeg.

Courtesy photo provided by Mrs. Chowwa Moua
Courtesy photo provided by Mrs. Chowwa Moua

Nyob rua huv lub rooj saab laaj nuav tsi yog tuaj muab kev xaiv ntsaa cov thawj coj lug tuav lub hauvpaug koomtxoog nuav xwb, tabsis kuj muaj cov Xibfwb tuaj muab Vaajtswv txuj lug qha has txug yuav ua ib cov thawj coj zoo le caag hab.  Zaaj lug qhuab qha rua lub rooj saab laaj kev xaiv ntsaa zag nuav muaj lub ntsab lug “LEADER” kws qha lug ntawm XF Kumming Vang.  XF Kumming muab “LEADER” breakdown le nuav:  L – Love, E – Energetic, A – Action, D – Determination, E – Example, and R – Ready (At all times).

Tseem tsi taag le nuav xwb, kuj muaj kev zoo sab ua ib lub koob tsheej rua cov kws kawm taag TE (Theology Education) puv ob lub xyoos hab.

Courtesy photo provided by Mrs. Chowwa Moua TE graduates gave speech.
Courtesy photo provided by Mrs. Chowwa Moua
TE graduates gave speech.
Courtesy photo provided by Mrs. Chowwa Moua TE graduates.
Courtesy photo provided by Mrs. Chowwa Moua
TE graduates.
Courtesy photo provided by Mrs. Chowwa Moua From left to right:  KL Paul Chang, TE graduate, Mrs. & Mr. Cheng Blong Mouanoutoua, TE teacher.
Courtesy photo provided by Mrs. Chowwa Moua
From left to right: KL Paul Chang, TE graduate, Mrs. & Mr. Cheng Blong Mouanoutoua, TE teacher.
Courtesy photo provided by Mrs. Chowwa Moua TE graduate from Baptist Church
Courtesy photo provided by Mrs. Chowwa Moua
TE graduate from Baptist Church

Click nuav moog saib ceg thawj coj tshab (Headquarter) ob xyoos tom ntej nuav.
Click nuav moog saib ceg thawj coj txiv tsev tshab (Headquarter Men’s Dept).

%d bloggers like this: